top of page

REGULAMIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Szkoły Tańca DANCE STATION jest DANCE STATION Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kwiatowej 25, 05-119 w Michałowie-Reginowie; NIP: 1251698122; REGON: 384379849; KRS: 0000804171. w dalszej części Regulaminu określany nazwą Szkoła Tańca.

 2. Osoba, która korzysta z zajęć Szkoły Tańca w dalszej części regulaminu nazywana jest Uczestnikiem.

 3. Zapisanie się oraz uczestnictwo w zajęciach Szkoły Tańca jest równoznaczne z zaakceptowaniem
  i przestrzeganiem wszystkich punktów poniższego Regulaminu Szkoły Tańca DANCE STATION.

 4. W przypadku niepełnoletnich Uczestników, Regulamin obowiązuje również ich prawnych opiekunów.

 5. Szkoła Tańca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie. Informacja o zmianie Regulaminu, będzie przesłana w formie wiadomości SMS lub e-mail do Uczestników bądź ich opiekunów prawnych przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

 

ZAPISY NA ZAJĘCIA

 1. Na zajęcia w Szkole Tańca należy zapisać się na jeden z czterech poniższych sposobów:

  • formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie Szkoły Tańca www.dancestation.pl;

  • telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości SMS pod numer 501 648 706;

  • wysyłając e-mail na adres stdancestation@gmail.com;

  • osobiście w Szkole Tańca przed zajęciami.​

 2. Przy zapisie należy podać imię i nazwisko Uczestnika, telefon kontaktowy, adres e-mail (w przypadku niepełnoletnich Uczestników oprócz imienia i nazwiska oraz daty urodzenia Uczestnika, należy podać imię nazwisko, telefon kontaktowy i adres e-mail opiekuna prawnego) oraz określić zajęcia, na które jest dokonywany zapis.

 3. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. O miejscu w grupie decyduje kolejność zgłoszeń.

 4. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby osób niż wymagana do rozpoczęcia zajęć (minimalna liczba
  to 8 osób), Szkoła Tańca ma prawo rozwiązać grupę.

 5. Szkoła Tańca poinformuje Uczestnika bądź jego opiekuna prawnego telefonicznie, poprzez wysłanie wiadomości SMS lub wysyłając e-mail o terminie rozpoczęcia zajęć.
   

OPŁATY

 1. Opłata za zajęcia powinna być uregulowana zgodnie z cennikiem dostępnym w Szkole Tańca oraz na stronie Szkoły Tańca www.dancestation.pl.

 2. Wszystkie opłaty znajdujące się w cenniku dotyczą jednej osoby lub pary (w zależności od rodzaju zajęć). Opłaty miesięcznej nie można „rozdzielać” na więcej osób.

 3. Płatność za zajęcia jest wnoszona w systemie stałej opłaty za dany miesiąc (niezależnie od liczby zajęć
  w danym miesiącu) i należy jej dokonać nie później niż do 10-tego dnia każdego miesiąca.

 4. Szkoła Tańca zastrzega sobie, iż w przypadku zaległości w płatnościach instruktor ma prawo wyprosić Uczestnika z zajęć. W przypadku, kiedy Uczestnik jest niepełnoletni i nie ma opłaconych zajęć, pozostaje
  w sali tanecznej do momentu pojawienia się jego opiekuna prawnego, ale nie uczestniczy w zajęciach.

 5. Istnieje możliwość wykupienia zajęć jednorazowych. Uczestnik, który wykupił pojedyncze zajęcia ma prawo do dopłaty do pełnej wartości opłaty miesięcznej wyłącznie tego samego dnia, kiedy opłacił zajęcia jednorazowe. Z wejścia jednorazowego na dane zajęcia można skorzystać tylko jeden raz.

 6. Opłatę za zajęcia w Szkole Tańca należy dokonać na jeden z dwóch sposobów:

  • gotówką, osobiście u instruktora prowadzącego dane zajęcia;

  • przelewem na konto Szkoły Tańca:
   DANCE STATION Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 25, 05-119 Michałów-Reginów
   Santander Bank Polska: 57 1090 1753 0000 0001 4345 1494

   W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Uczestnika, nazwę grupy lub zajęć oraz miesiąc, którego dotyczy opłata.

 7. Szkoła Tańca zastrzega sobie prawo do zmiany cennika w dowolnym terminie. Informacjao zmianie cennika, będzie przesłana w formie wiadomości SMS lub e-mail do Uczestników bądź ich opiekunów prawnych przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem.

ZNIŻKI

 1. Istnieje możliwość skorzystania ze zniżki rodzinnej (w postaci obniżenia opłaty miesięcznej
  o 10 zł u każdego członka rodziny). Warunkiem jej spełnienia jest uczestnictwo rodzeństwa, rodzica lub dziecka Uczestnika w zajęciach.

 2. Szkoła Tańca jest oficjalnym partnerem programu „Marecka Karta Mieszkańca”. Lista aktualnych zniżek jest dostępna na stronie www.marki.pl/karta. Chcąc skorzystać z rabatu Uczestnik ma obowiązek przedstawić dokument uprawniający go do skorzystania ze zniżki.

 3. Szkoła Tańca nie akceptuje kart sportowych.

 4. Zniżki nie łączą się.

 

NIEOBECNOŚCI

 1. Szkoła tańca nie wykonuje zwrotów opłat za zajęcia jeśli odpowiedzialność za nieobecność lub konieczność rezygnacji z zajęć leży po stronie Uczestnika.

 2. Przy dłuższej nieobecności w przypadku choroby, Uczestnik może wnieść o zaliczenie opłaty za zajęcia,
  w których nie uczestniczył, na poczet zajęć w kolejnym miesiącu. Warunkiem skorzystania z takiej możliwości jest telefoniczne lub poprzez wysłanie wiadomości SMS poinformowanie Szkoły Tańca
  o chorobie, niezwłocznie na początku nieobecności, a następnie dostarczenie bezpośrednio po chorobie zwolnienia lub zaświadczenia lekarskiego za okres nieobecności, w którym odbywały się zajęcia.

   

ZAJĘCIA

 1. Szkoła Tańca zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z obowiązującym grafikiem dostępnym w Szkole Tańca oraz na stronie Szkoły Tańca www.dancestation.pl.

 2. Szkoła Tańca zastrzega sobie prawo do zmiany dni i godzin oraz instruktora zajęć, które już się odbywają. Informacja o zmianie terminu zajęć, będzie przesłana w formie wiadomości SMS lub e-mail do Uczestników danych zajęć bądź ich opiekunów prawnych.

 3. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się wskazanego prowadzącego na zajęcia Szkoła Tańca zapewnia zastępstwo, bez konieczności wcześniejszego poinformowania Uczestników zajęć o tym fakcie. W przypadku braku zastępstwa Szkoła Tańca zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć i daje możliwość odrobienia ich w ramach uczestniczenia w innych (wskazanych przez Szkołę Tańca) w ciągu dwóch tygodni od daty odwołanych zajęć lub przesunięcia opłaty na poczet zajęć w kolejnym miesiącu.

 4. Szkoła Tańca zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w przypadku, gdy nie ma wymaganej ilości osób potrzebnych do przeprowadzenia zajęć w danym dniu (minimalna liczba to 3 osoby). Wówczas obecny na zajęciach w danym dniu Uczestnik ma prawo do odrobienia ich w ramach uczestniczenia w innych (wskazanych przez Szkołę Tańca) w ciągu dwóch tygodni od daty odwołanych zajęć lub przesunięcia opłaty na poczet zajęć w kolejnym miesiącu.

 5. W przypadku małej ilości Uczestników danych zajęć (minimalna liczba to  8 osób) Szkoła Tańca ma prawo zawiesić zajęcia lub rozwiązać grupę. W takim przypadku Uczestnik, który jest zapisany na dane zajęcia ma możliwość odrobienia ich w ramach uczestniczenia w innych (wskazanych przez Szkołę Tańca) w ciągu dwóch tygodni od daty zawieszenia zajęć lub rozwiązania grupy, przesunięcia opłaty na poczet zajęć w kolejnym miesiącu lub zwrotu odpowiedniej kwoty za odwołane zajęcia.

 6. Zajęcia nie odbywają się w dniach ustawowo wolnych od pracy i nie podlegają odrobieniu.

 

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Szkoła Tańca nie ubezpiecza Uczestników od nieszczęśliwych wypadków.

 2. Uczestnik zajęć Szkoły Tańca może ubezpieczyć się we własnym zakresie.

 3. Szkoła Tańca nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki Uczestników zajęć.

 4. Uczestnik powinien we własnym zakresie skontrolować swój stan zdrowia oraz dowiedzieć się
  o ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w wybranych zajęciach.

 5. Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania instruktora prowadzącego dane zajęcia o ewentualnym złym stanie zdrowia lub kontuzji przed rozpoczęciem zajęć.

 6. Uczestnik jest narażony na wysokie natężenie dźwięku.

 7. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć zabrania się przebywania w sali tanecznej bez wiedzy i zgody instruktora.

 8. Uczestnik zobowiązany jest do zaopatrzenia się we własnym zakresie w strój oraz obuwie odpowiednie do wybranego rodzaju zajęć. Informację o stosownym obuwiu i stroju można uzyskać od instruktora prowadzącego zajęcia.

 9. Na zajęcia można wejść wyłącznie w zmienionym obuwiu, odpowiednim do wybranego rodzaju zajęć lub bez obuwia.

 10. Szatnie w Szkole Tańca są ogólnodostępne, nie są dozorowane. Szkoła Tańca nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w nich rzeczy oraz za rzeczy zagubione na terenie Szkoły Tańca. Przedmioty wartościowe zaleca się zabierać ze sobą do sali.

 11. Na terenie Szkoły Tańca obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania
  i zażywania środków odurzających.

 12. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu obiektu, w którym odbywają się zajęcia.

 

DANE OSOBOWE I WIZERUNEK

 1. Zapisanie się oraz uczestnictwo w zajęciach Szkoły Tańca jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę Tańca związaną z zakresem działalności zgodnie z ustawą
  o ochronie danych osobowych.

 2. Nagrywanie, robienie zdjęć Uczestnikom podczas zajęć przez osoby „trzecie” (nawet znajomym i rodzinie), bez zgody instruktora, jest zabronione.

 3. Uczestnik zajęć Szkoły Tańca wyraża zgodę na rejestrację, wykorzystanie, publikację i emisję swojego wizerunku w dowolnych mediach na potrzeby promocji Szkoły Tańca w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć, sesji zdjęciowych i imprez okolicznościowych organizowanych przez Szkołę Tańca i jej patronów,
  a także imprez tanecznych, w których brał udział jako reprezentant Szkoły Tańca. Wszystkie materiały zgromadzone przez Szkołę Tańca z wizerunkiem Uczestnika pozostają własnością Szkoły Tańca nawet po jego odejściu ze Szkoły Tańca.

 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Uczestnik bądź jego opiekun prawny (w przypadku, kiedy Uczestnik jest niepełnoletni) ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne, na które narazi Szkołę Tańca powstałe w wyniku jego działania.

 2. W sali tanecznej podczas zajęć mogą przebywać wyłącznie Uczestnicy danych zajęć i instruktor.

 3. Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach, mogą wejść na 15 minut, aby zobaczyć jak zajęcia wyglądają, za uprzednią zgodą instruktora danych zajęć.

 4. W sali obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i wnoszenia jedzenia.

 5. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia lub innych pracowników Szkoły Tańca. Osoby, które nie zastosują się do niniejszego Regulaminu, bądź ich zachowanie będzie przeszkadzało lub zagrażało bezpieczeństwu innych osób albo wyposażeniu Szkoły Tańca, mogą zostać poproszone o opuszczenie sali. Uczestnik zobowiązuje się do poszanowania praw i godności pracowników i innych Uczestników zajęć Szkoły Tańca.

 6. Niezapoznanie się z niniejszym Regulaminem nie zwalnia Uczestnika od obowiązku stosowania się do jego postanowień.

 7. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez kierownictwo Szkoły Tańca.

 8. Regulamin obowiązuje z mocą jego ogłoszenia.

bottom of page